top of page

A GLANCE

INTO OUR LEADERSHIP

Director-02.png

DATO' HAJI MOHAMAD TAJUDIN BAKAR

DSDK, AMK

Chairman | Pengerusi

 

 

Formerly a senior government officer from Kedah State. He served the government since 1971 after graduating from University Malaya. His last posting was as General Manager of KEDA until retirement in 2004.

 

Bekas pegawai kanan kerajaan negeri kedah. Beliau berkhidmat dengan kerajaan negeri kedah sejak tahun 1971 selepas menamatkan pengajian di university Malaya. Jawatan terakhir beliau ialah pengurus besar KEDA sehingga bersara pada tahun 2004.

Director-04.png

DATO' CHOO BENG KAI 拿督朱鸣凯局绅

JP,DSAP, AMK

Group Managing Director | Pengarah urusan kumpulan

 

 

With his impressive leadership as the Group Managing Director and great support from the Board, Masmeyer Group has secured 10 joint venture property developmet projects with a total gross development value of RM 1 billion.

Dato' Choo formally held a Non-Executive Director position in Drillsearch Energy Limited from 2nd March 2009 - November 2013, a public listed oil and gas company based in Australia.

 

Dengan kepimpinan beliau yang mengagumkan sebagai pengaraj urusan kumpulan dan sokongan dari ahli Lembaga pengarah, kumpulan masmeyer telah memperoleh 10 projek pembangunan hartanah usahasama dengan julah nilai pembangunan kasar RM 1 bilion. 

Dato’ Choo secara rasmi memegang jawatan Pengarah Bukan Eksekutif dalam Drillsearch Energy Limited dari 2 Mac 2009 – November 2013, sebuah syarikat minyak dan gas tersenarai awam yang berpangkalan di Australia.

In Memory Of The Late | Mengingati kepada

DATUK ROGER TAN KIM HOCK 拿督陈金福

PJN

 

 

Masmeyer Holdings Sdn Bhd appointed Datuk Roger as a Director in 2005. Regarded as one of The Group's major stalwarts, Datuk Roger's hard work and determination contributed towards many of The Group's major milestones.

 

Masmeyer Holdings Sdn Bhd melantik Datuk Roger sebagai Pengarah pada tahun 2005. Beliau merupakan tunjang  utama Kumpulan. kerja keras dan keazaman Datuk Roger telah menyumbang banyak pencapaian utama Kumpulan.

DATUK KAMARUZAMAN BIN CHE MAT

JP

 

 

Datuk Kamaruzaman was appointed as Director of Masmeyer Holdings Sdn Bhd since 2012. An expert in collaborations, Datuk Kamaruzaman's experience and networking played a key role towards The Group's joint venture successes.

 

Datuk Kamarulzaman memegang jawatan sebagai Pengarah Masmeyer Holdings Sdn Bhd sejak 2012. Pakar dalam kerjasama, pengalaman dan rangkaian Datuk Kamarulzaman memainkan peranan penting ke arah kejayaan usaha sama Kumpulan.

whatsapp (1).png
facebook-logo.png
bottom of page